Wyniki finansowe

20172018
Suma bilansowa3 588 400,74 zł1 338 628,46 zł
Kapitały własne2 694 201,67 zł981 115,74 zł
Aktywa trwałe, w tym:1 188 013,69 zł681 934,16 zł
Długoterminowe aktywa finansowe84 000 zł84 000 zł
Należności długoterminowe46 094 zł27 035,59 zł
Aktywa obrotowe, w tym:2 399 987,05 zł656 294,3 zł
Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:832 398,7 zł523 294,05 zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne138 737,42 zł1 526,67 zł
Należności krótkoterminowe1 552 288,55 zł127 982,15 zł
Zobowiązania długoterminowe– zł – zł
Zobowiązania krótkoterminowe780 749,2 zł310 337,89 zł
Przychody ze sprzedaży netto1 378 381,71 zł456 080,5 zł
Zysk/ strata na działalnośći gospodarczej-1 187 579,51 zł-1 811 926,73 zł
Zysk/ strata brutto-1 213 487,46 zł-1 713 085,93 zł
Zysk/ strata netto-1 212 866,46 zł-1 713 085,93 zł