Wyniki finansowe

201720182019
Suma bilansowa3 588 400,74 zł1 338 628,46 zł694 240,97 zł
Kapitały własne2 694 201,67 zł981 115,74 zł537 519,66 zł
Aktywa trwałe, w tym:1 188 013,69 zł681 934,16 zł154 548,31 zł
Długoterminowe aktywa finansowe84 000 zł84 000 zł0 zł
Należności długoterminowe46 094 zł27 035,59 zł0 zł
Aktywa obrotowe, w tym:2 399 987,05 zł656 294,3 zł539 692,66 zł
Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:832 398,7 zł523 294,05 zł240 176,64 zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne138 737,42 zł1 526,67 zł64 410,82 zł
Należności krótkoterminowe1 552 288,55 zł127 982,15 zł108 836,41 zł
Zobowiązania długoterminowe– zł – zł 126 414,04 zł
Zobowiązania krótkoterminowe780 749,2 zł310 337,89 zł30 307,27 zł
Przychody ze sprzedaży netto1 378 381,71 zł456 080,5 zł300 890,24 zł
Zysk/ strata na działalnośći gospodarczej-1 187 579,51 zł-1 811 926,73 zł-358 934,15 zł
Zysk/ strata brutto-1 213 487,46 zł-1 713 085,93 zł-382 796,08 zł
Zysk/ strata netto-1 212 866,46 zł-1 713 085,93 zł-443 596,08 zł